Ochrana soukromí
Jsme solidní, transparentní a potrpíme si na fair-play. Proto si u nás můžete přečíst několik vyjasnění, která jsou zcela běžná především ve Spojených státech amerických.

Základní informace a právní řád

Provozovatelem těchto webových stránek je Hnutí Slušní lidé. Tyto webové stránky a veškeré vztahy s nimi související se řídí právem České republiky.

Ochrana a užívání osobních údajů

Ochraně osobních údajů je pro nás velmi důležitá. S osobními údaji nakládáme vždy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
Při návštěvě našeho webu získáváme jenom základní informace týkající se vámi používaného prohlížeče a operačního systému, odkud jste k nám přišli, jak často u nás jste, kolik času zde strávíte, jaké stránky jste si prohlídli, jaká je vaše IP adresa a další.
Tyto informace využíváme pouze k vylepšení našeho webu a služeb, neposkytujeme je k užití ve prospěch třetích osob.
Bez výslovného souhlasu ze strany návštěvníků našeho webu nakládáme s jejich osobními údaji pouze v rozsahu, který připouští ZOOÚ, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a odst. 6.
V případě, že kontaktujete společnost hnutí Slušní lidé přes tento web nebo e-mailem v souvislosti s informacemi o naší činnosti, je hnutí Slušní lidé oprávněno podle § 7 odts. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, využít vámi poskytnutou e-mailovou adresu pro potřeby šíření informačních sdělení týkajících se jeho činnosti.
V tomto případě máte samozřejmě možnost výslovně odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při obdržení každé jednotlivé zprávy, pokud jste původně toto využití neodmítli.
S osobními údaji zpracovávanými se souhlasem subjektu údajů nakládáme v souladu s pravidly zpracování osobních údajů.

Podrobnější Zásady ochrany osobních údajů najdete níže na této stránce.

Záruka a odpovědnost

Přes veškerou snahu přinést návštěvníkům našeho webu i našim zákazníkům maximální užitek prostřednictvím materiálů a informací uvedených na těchto webových stránkách, není možné tyto informace bez dalšího považovat za úplné a správné řešení jednotlivých konkrétních situací.
Hnutí Slušní lidé negarantuje úplnost nebo správnost na tomto webu dostupných informací, textu, grafiky, odkazů, obrazových a dalších materiálů. Tyto materiály jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo přestoupení zákona.
Pokud budete mít zájem, rádi na míru zanalyzujeme váš konkrétní případ. Využívání informací a postupů uvedených na našich webových stránkách je vždy na vlastní riziko osoby, která se je rozhodne aplikovat.
Informace a data na tomto webu se mohou bez předchozího upozornění měnit a nepředstavují závaznou nabídku služeb či produktu a tedy žádný závazek společnosti hnutí Slušní lidé ani kohokoli jiného do budoucna.

Copyright – ochrana autorských práv

Celý obsah webu i jeho jednotlivé části jsou chráněným autorským dílem a veškerá práva k užití tohoto obsahu jsou vyhrazena hnutí Slušní lidé.
Žádná část obsahu tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu Hnutí Slušní lidé. Citovat jakoukoli část obsahu tohoto webu lze pouze přesně a podle platných citačních norem ČSN.
Pokud protiprávně či neoprávněně použijete jakoukoli část obsahu těchto webových stránek, odpovídáte za újmu vzniklou oprávněným osobám, a to včetně vzniklé škody, ušlého zisku, nepeněžité újmy, nákladů na poskytnuté právní služby a další.

Odkazy na jiné weby a materiály třetích stran

Na webu se mohou nacházet odkazy na weby nebo materiály vytvořené třetími stranami. To, že hnutí Slušní lidé odkazuje na svém webu na jiné sítě nebo weby neznamená, že jakkoli spravuje, monitoruje a schvaluje obsah stránek, na které odkazy vedou, a to včetně těch obsahujících logo nebo registrované ochranné známky společnosti hnutí Slušní lidé.
Jestliže navštívíte kteroukoli webovou stránku nebo jiný materiál nacházející se na internetu na základě odkazu z tohoto webu, hnutí Slušní lidé nenese žádnou zodpovědnost za obsah, který naleznete, ani za jeho užití, ať už jako celku, či jednotlivých informací, materiálů a dokumentů tamtéž publikovaných.

Zamezení přístupu na web

Hnutí Slušní lidé si vyhrazuje právo okamžitě ukončit vaše užívání webové stránky nebo zamezit přístup na tuto stránku v případě, že se bude domnívat, že z vaší strany došlo nebo opakovaně dochází k porušování práv a/nebo oprávněných zájmů hnutí Slušní lidé nebo jejích spolupracovníků, porušování příslušných právních předpisů, či v případě, že bude považovat vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné a v rozporu s oprávněnými zájmy hnutí Slušní lidé.

Zásady ochrany soukromí při využívání služby Google Analytics

Tento web využívá službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je společnost Google, Inc. Nástroj Google Analytics zaznamenává chování návštěvníků webových stránek a následně ho umožňuje vyhodnocovat, čímž nám napomáhá web vylepšovat, včetně jeho uživatelské prostupnosti a přehlednosti.
Veškerá sbíraná data týkající se uživatelů stránek jsou anonymní. Nástroj neschraňuje osobní ani citlivé údaje. Poskytovatel služby Google, Inc. může tyto informace o uživatelích předat třetím osobám, je-li to požadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby zpracovávat tyto údaje pro Google.
Informace o chování uživatelů na webu jsou shromažďovány pomocí souborů cookies. Na našem webu používáme dva druhy cookies.
Cookies první strany, tzv. krátkodobé, které jsou nezbytné pro zajištění chodu webových stránek. Zároveň využíváme dlouhodobé cookies pro sbírání agregovaných anonymních dat o návštěvnících webu (pro účely Google Analytics).
Cookies třetí strany, tedy cookies reklamních systémů, sociálních sítí a další.
Služba Google Analytics je navíc rozšířena o reklamní funkce poskytované společností Google, Inc. Jedná se o demografické a zájmové přehledy Google Analytics, GDN (Google Display Network) reporting a remarketing.
Více informací týkajících se využívání a sběru dat naleznete ve smluvních podmínkách společnosti Google.
Pokud si nepřejete být zahrnováni do statistik služby Google Analytics, můžete využít možnosti zablokování pomocí doplňku pro prohlížeč Google Analytics Opt-out.
Kontaktujte nás
V případě jakýchkoli dalších dotazů nám prosím napište na info@slusni-lide.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Hnutí Slušní lidé vám tímto poskytuje informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). Tyto zásady se týkají ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním a jsou účinné od 25. 05. 2018.

1. Správce
Správcem Vašich osobních údajů je Hnutí Slušní lidé (dále také jen “hnutí”). V záležitostech správy Vašich údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

 • e-mailové adresy: info@slusni-lide.cz,
 • písemně na adrese 612 00 Brno, Štefánikova 119/50.

2. Které osobní údaje zpracováváme?
Hnutí Slušní lidé zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnými stanovami. (dále jen „Stanovy“). Jedná se zejména o osobní údaje členů hnutí, kandidátů ve volbách, zaměstnanců, smluvních partnerů, dárců, podporovatelů, jakož i dalších osob, které si přejí být v kontaktu s Hnutím Slušní lidé.

Zpracovávanými osobními údaji jsou:

 • základní osobní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, podpis,
 • kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, adresa na sociální síti,
 • údaje související s plněním smluvního vztahu vč. poskytnutí daru: IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení,
 • profilové a ostatní osobní údaje a informace, které jste hnutí poskytl(a) v rámci výkonu svého členství nebo v rámci činnosti kandidáta za hnutí ve volbách. Například pracovní zařazení, fotografie, osobní www. adresa, aj.,
  další osobní údaje, které Hnutí Slušní lidé zpracovává na základě Vašeho souhlasu.
  Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.

3. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje, jaký k tomu máme důvod a jak dlouho Vaše osobní údaje ukládáme?

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro který jsou zpracovávány, a na právním důvodu jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Vaše osobní údaje mohou být následně uloženy po dobu, po kterou takovou povinnost ukládají hnutí obecně závazné právní předpisy, nebo po dobu nezbytnou pro hájení oprávněných zájmů hnutí nebo třetí osoby. Uložení Vašich osobních údajů probíhá vždy v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů z důvodu plnění zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo hájení oprávněných zájmů Hnutí Slušní lidé
Hnutí Slušní lidé zpracovává Vaše osobní údaje z důvodu plnění povinností, které jí ukládají obecně závazné právní předpisy. Může se jednat o povinnosti podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, o povinnosti stanovené volebními zákony, účetními a daňovými zákony, zákony z oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, aj.

Pokud jste s Hnutí Slušní lidé uzavřel(a) smlouvu (darovací, pracovní aj.), zpracovává Hnutí Slušní lidé Vaše osobní údaje z důvodu naplnění účelu takové smlouvy.

Hnutí Slušní lidé zpracovává Vaše osobní údaje také v tom případě, že je jejich zpracování nezbytné z důvodu oprávněných zájmů Hnutí Slušní lidé či třetí strany nebo k výkonu práv, které Hnutí Slušní lidé přiznávají obecně závazné právní předpisy.

Zpracování osobních údajů z důvodu vašeho členství v Hnutí Slušní lidé

Pokud jste členem Hnutí Slušní lidé, zpracovává Hnutí Slušní lidé Vaše osobní údaje také za účelem: realizace práv a povinností člena Hnutí Slušní lidé, zajištění vašeho optimálního zapojení se do života Hnutí Slušní lidé,
evidence členské základny, naplnění hlavních cílů a úkolů Hnutí Slušní lidé.
Právním důvodem pro zpracování osobních údajů členů o jménu, příjmení, datu narození, trvalé adrese a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů) je skutečnost, že jste členem Hnutí Slušní lidé a vyplývá z podstaty Vašeho členství. Po dobu, po kterou jste členem Hnutí Slušní lidé, souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedenými způsoby. Ve zbývajícím rozsahu je právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů pro uvedené účely Váš výslovný souhlas.

Zpracování osobních údajů z důvodu Vaší registrace jako kandidáta za Hnutí Slušní lidé ve volbách
Pokud jste se registroval(a) jako kandidát Hnutí Slušní lidé, zpracovává Hnutí Slušní lidé Vaše osobní údaje také za účelem: zajištění Vašeho optimálního zapojení se do života Hnutí Slušní lidé, naplnění hlavních cílů a úkolů Hnutí Slušní lidé. Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů o jménu, příjmení, datu narození, místu bydliště (obci) a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů) je skutečnost, že jste kandidátem za Hnutí Slušní lidé. Po dobu, po kterou budete kandidátem za Hnutí Slušní lidé, souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedenými způsoby. Ve zbývajícím rozsahu je právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů pro uvedené účely Váš výslovný souhlas.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu
Pokud jste udělil(a) Hnutí Slušní lidé souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zpracovává Hnutí Slušní lidé Vaše osobní údaje pro konkrétní účel nebo účely, se kterým(i) jste souhlasil(a).
Může se jednat např. o zasílání informací a novinek prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailem, o marketingové účely, o zpracování profilových údajů, které jste vyplnil(a) na webových stránkách Hnutí Slušní lidé, apod.Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas

4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je v rámci Hnutí Slušní lidé zajišťováno pověřenými zaměstnanci Hnutí Slušní lidé, osobami uvedenými ve vnitřních předpisech Hnutí Slušní lidé i externími osobami, které vykonávají pro Hnutí Slušní lidé činnosti související se zajištěním chodu Hnutí Slušní lidé a naplněním hlavních cílů hnutí.
K e-mailovému rozesílání informací a novinek využívá Hnutí Slušní lidé nástroje MailChimp, provozovaného společností The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (https://mailchimp.com/). V případě, že jste příjemcem e-mailových informací a novinek, předává Hnutí Slušní lidé této společnosti za uvedeným účelem Váš elektronický kontakt (Vaši e-mailovou adresu).

Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů externími osobami, jsou tito zpracovatelé oprávněni zpracovávat Vaše údaje pouze v rámci pokynů Hnutí Slušní lidé a k účelům, k nimž je oprávněna Vaše údaje zpracovávat Hnutí Slušní lidé. Jinými způsoby nebo k jiným účelům nejsou externí osoby oprávněny Vaše údaje využít.

K předávání Vašich osobních údajů dochází také v rámci plnění povinností, které Hnutí Slušní lidé ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech.

5. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

POUČENÍ O PRÁVECH PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Hnutí Slušní lidé  Vás tímto jako správce osobních údajů informuje o právech, která máte v souvislosti s jejich zpracováním na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

V záležitostech správy Vašich osobních údajů můžete Hnutí Slušní lidé kontaktovat prostřednictvím:

 • e-mailové adresy: info@slusni-lide.cz,
 • písemně na adrese 612 00 Brno, Štefánikova 119/50.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM
Jako subjekt údajů máte právo požadovat po Hnutí Slušní lidé, aby Vám sdělila, zda zpracovává Vaše osobní údaje.

Pokud Hnutí Slušní lidé Vaše osobní údaje zpracovává, máte právo získat k těmto osobním údajům přístup. Můžete požadovat i některé další informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů jako jsou účely jejich zpracování, sdělení kategorií dotčených osobních údajů nebo sdělení plánované doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné ji určit, pak alespoň kritérií použitých pro její stanovení.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas.

PRÁVO NA OPRAVU
Jednou ze základních zásad zpracování osobních údajů je jejich přesnost. Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje, které Hnutí Slušní lidé zpracovává, nepřesné, můžete žádat jejich opravu. Hnutí Slušní lidé dotčené osobní údaje na Vaši žádost ověří a případnou nepřesnost opraví.

S přihlédnutím k účelu zpracování můžete žádat též doplnění neúplných osobních údajů.

PRÁVO NA VÝMAZ
Pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR a zároveň není zpracování Vašich osobních údajů nezbytné s ohledem na některou z okolností, která uplatnění tohoto práva podle GDPR vylučuje, máte právo požadovat po Hnutí Slušní lidé, aby vymazala (zlikvidovala) Vaše osobní údaje a dále je neuchovávala.

Mezi důvody, pro které můžete žádat výmaz Vašich osobních údajů, patří zejm. skutečnost, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, dále pak že jste odvolal(a) udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování (viz též „právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů“), nebo pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně.

Uplatnění práva na výmaz vylučuje např. okolnost, že jejich zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti, kterou Hnutí Slušní lidé ukládají obecně závazné právní předpisy.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
Pokud nastane některý z níže uvedených případů, máte právo na to, aby Hnutí Slušní lidé omezila zpracování Vašich osobních údajů:

pokud byste popíral(a) přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Hnutí Slušní lidé mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit,

zpracování je protiprávní a Vy byste odmítl(a) výmaz Vašich osobních údajů a žádal(a) byste místo toho omezení jejich použití,

Hnutí Slušní lidé již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy byste je požadoval(a) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

vznesl(a)-li byste námitku proti zpracování podle čl. 21 ods. 1 GDPR, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Hnutí Slušní lidé převažují nad Vašimi oprávněnými důvody (viz též „právo vznést námitku“).

Pokud by bylo zpracování Vašich údajů omezeno, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

PRÁVO NA OZNÁMENÍ OHLEDNĚ OPRAVY, VÝMAZU NEBO OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud došlo k opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete požadovat po Hnutí Slušní lidé, aby Vás informovala o příjemcích Vašich osobních údajů, kterým tuto skutečnost oznámila, s výjimkou případů, kdy je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Díky právu na přenositelnost údajů můžete získat od Hnutí Slušní lidé osobní údaje, které se Vás týkají a které jste Hnutí Slušní lidé poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že se jedná o osobní údaje, které Hnutí Slušní lidé zpracovává na základě Vašeho dobrovolného souhlasu nebo na základě smlouvy a zároveň zpracování těchto osobních údajů probíhá automatizovaně. Bude-li to technicky proveditelné, můžete též žádat, aby Hnutí Slušní lidé předala Vaše údaje přímo jinému správci.

Právem na přenositelnost údajů však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se jedná o zpracování z důvodu veřejného zájmu, při výkonu veřejné moci, anebo pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Vznesete-li takovou námitku, budou Vaše údaje nadále zpracovávány pouze v případě prokazatelných závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ
Jako subjekt osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

To neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, nebo pokud je založeno na Vašem výslovném souhlasu, nebo pokud je povoleno obecně závaznými právními předpisy.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST K DOZOROVÉMU ÚŘADU
Aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

O pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku Vás informuje dozorový úřad, u kterého podáte stížnost.

OZNAMOVÁNÍ PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana Vašich osobních údajů je zabezpečena též povinností každého správce oznámit Vám bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že bude mít určitý případ porušení za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Tato informační povinnost se nevyžaduje při zavedení určených ochranných opatřeních, nebo vyžadovalo by její splnění nepřiměřené úsilí.