Facebook opět zasahuje do demokratické politické soutěže – trestní oznámení našeho hnutí

Facebook opět zasahuje do demokratické politické soutěže – trestní oznámení našeho hnutí

Tisková zpráva – Facebook se opět snaží ovlivnit volby

Hnutí Slušní lidé dne 1. června 2018 podalo trestní oznámení na Městské státní zastupitelství v Brně  v souvislosti s hrubým zásahem skupiny osob do soutěže demokratických politických stran a snaze ovlivnit volby v České republice.  V uplynulých dnech se prezentace hnutí na sociální síti Facebook, v současné době jeden z hlavních prostředků demokratické diskuze a prezentace názorů, stala předmětem koordinovaného útoku skupiny osob, pravděpodobně politických protivníků, kteří lživým oznamováním prezentace hnutí jako “nevhodné” dosáhli její blokace provozovatelem sociální sítě. Zároveň však pachatelé vytvořili falešné prezentace, kde se zneužitím jména hnutí, některých textů, fotografií, zákonem chráněných autorských děl, navodili dojem, že se jedná o oficliální prezentaci hnutí a vydávajíc se za hnutí podvodně komunikují s veřejností a uvádějí ji v omyl. Tak poškozují práva hnutí Slušní lidé.

Provozovatel sociální sítě Facebook porušil svá vlastní pravidla, kdy opět omezuje, zasahuje a ovliňuje nepřijatelným způsobem soutěž demokratických politických stran. Hnutí Slušní lidé je politickým hnutím řádně registrovaným u Ministerstva vnitra České republiky podle zákona o politických stranách a hnutích a jako takové reprezentuje zájmy občanů a postup pachatelů a provozovatele sociální sítě tak poškozuje práva občanů na jejich zapojení do veřejného života a hnutí se tak dovolává ochrany u orgánů státu.

“Jsme svědky dalšího pokusu ovlivnit politiku a zejména volby přes sociální sítě tak, jak to Facebook udělal například v amerických prezidentských volbách” uvádí předseda hnutí Zdeněk Pernica a dodává: “je absurdní, že důvodem pro cenzuru byl kritický text o hře Vaše násilí a naše násilí, a pachatelé a provozovatel Facebooku tak vlastně potvrdili, že se jedná o pornografii.”

Hnutí Slušní lidé v současné době nepoužívá žádnou prezentaci na sociální síti Facebook a všechny tam umístěné profily jsou falešné. Komunikuje prostřednictvím webu www.slusni-lide.cz a zejména sítě Twitter.

Hnutí Slušní lidé kandiduje v Brně v podzimních komunálních volbách do Zastupitelstva města Brna a dalších 20 městských částí. Proto je zřejmé, že cílem útoku bylo omezit přístup veřejnosti k informacím o politice hnutí, poškodit jeho volební výsledek a zasáhnout  do výsledku voleb.

 

Slušní lidí

Zdeněk Pernica

předseda

Text trestního oznámení:

Městské státní zastupitelství
Polní 41
608 02 Brno

Oznamovatel:

Slušní lidé
Štefánikova 119/50
612 00 Brno

IČ: 04755685

E-mail: info@slusni-lide.cz

ID datové schránky: vwxy25v

reg.         MVČR dne 27. 01. 2016

čísl. reg.: MV-172837-4/VS-2015

V Brně dne: 1. června 2018

Věc:  Oznámení skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu

Ve smyslu § l58 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád podávám tímto trestní oznámení na neznámého pachatele pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin dle zákona 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Odůvodnění:

Řádně registrované politické hnutí „Slušní lidé“ se opakovaně stalo terčem nezákonného útoku neznámé osoby či skupiny osob na aplikaci základního ústavního práva tohoto hnutí a jeho členů na svobodu projevu. Tato osoba či skupina osob prostřednictvím služby sociální sítě Facebook nahlásila prezentaci politického hnutí „Slušní lidé“ (původní adresa dnes již neexistující prezentace www.facebook.com/hnutislusnilide), prostřednictvím volby „nevhodný obsah, porušení podmínek nebo zákona“ na této sociální síti, jako nevhodnou, a to zcela lživě, bez jakéhokoliv právně relevantního důvodu. Na základě tohoto neoprávněného a nepravdivého nahlášení osobou, či skupinou osob došlo ze strany provozovatele sociální sítě Facebook k zablokování prezentace našeho hnutí, čímž byla velmi vážně narušena rovná soutěž politických uskupení. Nejdříve došlo k blokaci naší facebookové stránky (profilu) s názvem „Hnutí Slušní lidé“ a následně na podnět stejné osoby, či skupiny osob i k blokaci facebookových stránek (prezentace) „Slušní lidé se vracejí“ (adresa dnes  prezentace www.facebook.com/slusnilidesevracejibrno).

Poté, kdy společnost Facebook na základě lživých informací zablokovala naši první facebookovou stránku „Hnutí Slušní lidé“ si naše hnutí zaregistrovalo stránky „Slušní lidé se vracejí“, aby hrubý zásah do ústavně chráněných práv eliminovalo.

Ve stejnou chvíli (souběžně), když jsme si zaregistrovali naši novou stránku „Slušní lidé se vracejí“, došlo s největší pravděpodobností ze strany stejné osoby, či skupiny osob, kterým se na základě lživých informací podařilo dosáhnout blokace prvních stránek „Hnutí Slušní lidé“ k vytvoření falešné prezentace na sociální síti Facebook s názvem „Slušní lidé jsou zpět“, který kopíroval vzhled našich stránek co do vzhledu, grafiky, bannerů, informací a fotografií. Vzhled falešných facebookových stránek „Slušní lidé jsou zpět“ tedy duplikoval naše nové oficiální facebookové stránky „Slušní lidé se vracejí“ za zneužití všeho, co bylo možné zneužít, čímž došlo k závažnému zásahu do našich zákonem chráněných práv.

Výše uvedené skupině osob se krátce po zveřejnění našich nových oficiálních stránek „Slušní lidé se vracejí“ podařilo opět prostřednictvím volby „nevhodný obsah, porušení podmínek nebo zákona“ na této sociální síti, bez jakéhokoliv právně relevantního důvodu, tyto naše nové stránky „Slušní lidé se vracejí“ zablokovat. Tím tyto osoby docílily nynějšího stavu, kdy na sociální síti Facebook jsou v současnosti umístěný pouze falešné stránky „Slušní lidé jsou zpět“, které zneužívají registrovaného názvu našeho hnutí, našeho vzhledu, našich fotografií, prohlášení a našich nezaměnitelných označení, včetně naší grafiky, loga a bannerů, chráněných autorským zákonem, čímž se snaží navodit dojem, že tyto falešné stránky „Slušní lidé jsou zpět“, jsou oficiálním facebookovým profilem našeho hnutí Slušní lidé. Tím opět dochází k bezprecedentnímu zásahu do rovné soutěže politických stran a hnutí.

Na těchto falešných stránkách „Slušní lidé jsou zpět“ jsou nyní zveřejňovány prohlášení a komentáře, které jsou vydávány za oficiální stanoviska našeho hnutí Slušní lidé, čímž nás osoby, které zřídily falešné facebookové stránky „Slušní lidé jsou zpět“ jednoznačně poškozují v očích občanů města Brna a celé České republiky a našich potencionálních voličů. Tímto jednáním je hrubě porušena rovná soutěž politických stran a hnutí, a jsou tedy zasažena naše ústavně chráněná práva.

Vzhledem k padělání – okopírování vzhledu našich oficiálních facebookových stránek a jejich následnému neoprávněnému zablokovaní, zřizovatel padělaných facebookových stránek „Slušní lidé jsou zpět“, které se vydává za oficiální stránky našeho hnutí Slušní lidé, porušuje provozovatel falešných facebookových stránek „Slušní lidé jsou zpět“ autorský zákon, volnou a rovnou politickou soutěž, poškozují názvu našeho hnutí, jeho dobrého jména, dochází k poškozovaní cizích práv, a k podvodu na nás a občanech naší země.

 

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se domníváme, že byl spáchán trestný čin, resp. více trestných činů, podle dle zákona 40/2009 Sb., trestní zákoník, zejména pak §181 Poškození cizích práv.

 

Žádám, abychom byli v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměni o učiněných opatřeních a jejich výsledku.

S pozdravem

 

Slušní lidé
Zdeněk Pernica, předseda