Dopis papeži ohledně divadelní hry Naše násilí, vaše násilí

Dopis papeži ohledně divadelní hry Naše násilí, vaše násilí

Svatý Otec František

Apoštolský palác
00120 Vatikán

           

V Brně dne 17. dubna 2018

 

Vaše Svatosti,

přijměte pozdrav a vše dobré od synů a dcer svaté církve na Moravě – v místech, kam pravou víru před více než jedenácti stoletími přinesli svatí Cyril a Metoděj, hlavní patroni Moravy a spolupatroni Evropy.

Město Brno má bohatou kulturní historii a dodnes čerpá z unikátního soužití Čechů, Němců nebo Židů. Toto soužití bylo možné jen díky vzájemné toleranci a respektu jednotlivých skupin. Pouze v dějinných krizových okamžicích tento modus vivendi nefungoval a ke slovu se dostaly urážky a provokace a výsledkem byla řada lidských tragédií.

Nyní takové provokaci čelí nejen všichni křesťané, ale všichni slušní lidé zde žijící. Z míst, odkud k nám kdysi přišlo dobro a dar víry, nyní za podpory politických elit přichází útok na podstatu naší víry a Ježíše Krista jako Syna Božího.

Z veřejných peněz se na den 26. května 2018 připravuje inscenace chorvatské divadelní hry „Naše násilí, vaše násilí.“ Jejím jediným cílem je urazit a rozdmýchat vášně. Sám autor píše, že jeho cílem je zpochybnění Evropy a její civilizace. K tomuto účelu pak užívá scénické prostředky, kdy Ježíš sestoupí z kříže a znásilní muslimskou ženu. Celá hra pak relativizuje oběti násilí v evropských velkoměstech a lidi setnuté nebo upálené v poušti.

Zdaleka nejhorší je, že v rámci levné snahy o senzaci jsou uráženy základy křesťanství a naše víra je karikována. Těžko může být něčím jiným než provokací, že skandální fotografie z divadelní hry byly zveřejněny v předvečer Velikonoc na Zelený čtvrtek a zcela zastínily náš nejvýznamnější svátek.

Je pro nás nepochopitelné, že přes velký a hlasitý nesouhlas nejen křesťanské veřejnosti – toto dílo je považováno za zvrácené všemi, kteří jsou o něm informováni – byla tato blasfemie podpořena hlasováním volených zástupců, kteří se hlásí buď přímo ke křesťanství nebo ke konzervativní filosofii. Již dnes svoji víru tito farizejové třikrát zradili a toto zlo podpořili.

Svatý otče, zdvořile Vás žádáme, abyste v tuto těžkou chvíli pro celou naši komunitu byl s námi svojí modlitbou a abyste ty, kteří se na této zvrácenosti přímo podílejí nebo ji podporují, exkomunikoval.

V úctě nejoddanější služebníci Jeho Svatosti

 

SlušníLidé

Zdeněk Pernica

předseda